KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož
Skrajšan naziv zavoda: Javni zavod TKŠ Ormož
Sedež: Grajski trg 3, 2270 Ormož
Matična številka: 7268181000
Davčna številka: 57718954/ ni zavezanec za DDV
Številka poslovnega računa: SI56 0110 0600 7816 671

Telefonska številka: 02/741-53-56, 051/634-311
E-pošta: info@jeruzalem-slovenija.si
Spletna stran: www.jeruzalem-slovenija.si

Odgovorna oseba: Andrej Vršič, direktor

Datum prve izdelave kataloga: avgust 2020

Datum zadnje spremembe: april 2024

Dostopnost kataloga:
• fizično na sedežu zavoda (Javni zavod TKŠ Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož)
• na spletni strani: www.jeruzalem-slovenija.si

II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

1. PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA, ŠTEVILU ZAPOSLENIH IN
ORGANIGRAM

Kratek opis delovnega področja zavoda: L Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož (v nadaljevanju Javni zavod TKŠ Ormož) je bil ustanovljen kot javni zavod z Odlokom o ustanovitvi na 18. redni seji Občinskega Sveta Občine Ormož z dne 19. 12. 2016 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 1/17) in z Odlokom o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/17).

V okviru predmeta poslovanja opravlja zavod dejavnosti, kot so določene z odlokom o ustanovitvi in jih je zavod registriral pri pristojnem sodišču. Dejavnosti zavoda v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije, št. 69/07 in 17/08) so naslednje:

C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.201 Počitniški domovi in letovišča
I55.202 Turistične kmetije s sobami
I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
I55 209 Druge nastanitve za krajši čas
I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I56.101 Restavracije in gostilne
I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.103 Slaščičarne in kavarne
I56.104 Začasni gostinski obrati
I56.290 Druga oskrba z jedmi
I56.300 Strežba pijač
J58.110 Izdajanje knjig
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo
J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.140 Kinematografska dejavnost
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
J63.990 Drugo informiranje
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M73 .120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200 Fotografska dejavnost
M74.300 Prevajanje in tolmačenje
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900 Rezervacije in druge s potovanje povezane dejavnosti
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje. izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R90.010 Umetniško uprizarjanje
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.030 Varstvo kulturne dediščine
R93.110 Obratovanje športnih objektov
R93.130 Obratovanje fitnes objektov
R93.190 Druge športne dejavnosti
R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

Zavod izvaja naslednje aktivnosti in dejavnosti:
Glede na namen zaradi katerega je ustanovljen, opravlja zavod v okviru svojih osnovnih dejavnosti kot javno službo naslednje naloge, ki so komplementarne z osnovnimi dejavnostmi in skupaj tvorijo smiselno in celovito ponudbo na področjih delovanja zavoda:

a) na področju turizma:
– opravlja turistično-informacijsko dejavnost;
– vodi turistično-informacijski center;
– spodbuja razvoj celovite turistične ponudbe;
– oblikuje in trži celovito turistično ponudbo;
– posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve;
– organizira in izvaja turistične prireditve;
– osvešča in spodbuja prebivalstvo k pozitivnemu odnosu do turistov in turizma;
– spremlja izvajanje turističnih programov in projektov v občini;
– nudi strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem turističnih programov in projektov v občini;
– načrtuje, izvaja in spremlja izobraževanje strokovnih delavcev turističnih dejavnosti;
– izvaja program turističnega vodenja po občini;
– opravlja druge naloge na področju turizma;

b) na področju kulture:
– upravlja javno infrastrukturo na področju kulture in kulturne dediščine, ki mu jo prenese v upravljanje ustanoviteljica;
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost objektov in opreme;
– organizira ustvarjalne delavnice, gledališke in druge predstave, koncerte, razstave in druge predstavitve kulturno umetniške produkcije;
– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnih programov na področju kulturne dejavnosti;

c) na področju športa:
– upravlja športne objekte, opravlja in organizira vzdrževanje objektov, naprav, igrišč in tehnične ter športne opreme, ki mu jo prenese v upravljanje ustanoviteljica;

Zavod upravlja z naslednjimi kulturnimi, športnimi in turističnimi objekti, ki so last Občine Ormož:

a) športni objekti in površine:
• športna dvorana Hardek,
• Letno kopališče Ormož,
• Zimski bazen na Hardeku,

b) turistični objekti in površine:
• Turistično informacijski center Ormož,
• Hostel Ormož,
• Tržnica Ormož,
• INFO panoji v občini Ormož.

Število zaposlenih: 10 za polni/krajši ter določen/nedoločen čas.

2. ORGANI ZAVODA:
Svet zavoda:

Svet zavoda: 5 članov s 4-letnim mandatom. Predstavnika občine ustanoviteljice: Milan Hlebec ml. in Marko Zidarič.
Predstavnici zainteresirane javnosti: Valerija Kolenko (predsednica) in Slavko Kosi.
Predstavnica delavcev zavoda: Mojca Gorjak Lukman.

Direktor: Andrej Vršič

3. KONTAKTNI PODATKI OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ:

Pristojna oseba: Andrej Vršič, direktor, tel. 02 741 53 57
e-pošta: andrej.vrsic@jeruzalem-slovenija.si

4. SEZNAM DRŽAVNIH ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV
EVROPSKE SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA:

a) zakonske podlage za izvajanje dejavnost:
• Zakon o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP);
• Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1);
• Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US in 111/13);
• Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA);
• 7prečiščeno besedilo).

b) Ustanovitveni akt
Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož (v nadaljevanju Javni zavod TKŠ Ormož) je bil ustanovljen kot javni zavod z Odlokom o ustanovitvi na 18. redni seji Občinskega Sveta Občine Ormož z dne 19. 12. 2016 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 1/17) in z Odlokom o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/17).

c) interni akti zavoda

• Katalog informacij javnega značaja
• Pravilnik o pečatih in štampiljkah
• Poslovnik o delu Sveta zavoda Ljudske univerze Ormož
• Navodila inventurni komisiji
• Navodila za nasilje tretjih oseb
• Pravilnik o alkoholiziranosti, uporabi drog,…
• Pravilnik o blagajniškem poslovanju
• Pravilnik o delovni uspešnosti
• Pravilnik o delovnih časih, odmorih, počitkih in dopustih
• Pravilnik o mobingu na delovnem mestu
• Pravilnik o oddaji naročil
• Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji
• Pravilnik o računovodstvu
• Sklep o uporabi službenih mobilnih telefonov
• PRAVILNIK o varstvu osebnih podatkov
• PRAVILNIK o videonadzoru
• Politika varstva osebnih podatkov
• PRAVILNIK O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST

5.SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

• Letni delovni načrt zavoda
• Poročilo o uresničitvi LDN
• Finančni načrt zavoda
• Poslovno poročilo
• Letni program dela

III. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

• Statistični podatki (št. nočitev, št. obiskovalcev na prireditvah…)
• Poslovna poročila in finančni načrti
• Cenik turističnih vodenj, nočitev, storitev