Ukrepi za nižjo porabo vode in elektrike so:

– redno spremljanje porabe vode in elektrike

– javna objava podatkov o porabi vode in elektrike

– opozarjanje obiskovalcev o pomembnosti pitne vode in ohranjanju le te

– opozarjanje obiskovalcev o varčevanju z energijo

– uporaba LED svetilk

– redno vzdrževanje in pregled pip, kotličkov, tušev idr.

– ugašanje luči in izklop aparatov na električno energijo, ki jih ne potrebujemo;

– uporaba fotovoltaike;

– vsak korak varčevanja šteje


Measures to reduce water and electricity consumption include:
– regular monitoring of water and electricity consumption
– public publication of water and electricity consumption data
– reminding visitors about the importance of drinking water and its conservation
– reminding visitors about energy saving
– use of LED luminaires
– regular maintenance and inspection of taps, kettles, showers, etc.
– switching off lights and electricity appliances that you don’t need;
– use of photovoltaics;
– every saving step counts