Več informacij:

https://www.ormoz.net/razprseni-hotel-jeruzalem-slovenija/

 https://commission.europa.eu/index_sl

 http://www.eu-skladi.si

Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija

 • Akronim: RHJS
 • Sklad: ESRR
 • Ukrep SLR UE Ormož: 1.1.1 Spodbujanje partnerstev za hitrejši razvoj gospodarstva
 • Vodilni partner – prijavitelj: Razvojno raziskovalni center RRC Ormož
 • Ostali partnerji:   Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož,

Občina Ormož,

Občina Središče ob Dravi,

Občina Sveti Tomaž,

 • Vrednost operacije: 72.908,21 €
 • Vrednost sofinanciranja: 42.000,29 €
 • Obdobje izvajanje operacije: med julijem 2022 in do konca julija 2023

Povzetek operacije

Slabost območja LAS UE Ormož je preslaba prepoznavnost območja in nepovezanost ponudnikov na tem območju. Zato so nameni operacije – izgraditi blagovno znamko Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija, izdelati promocijska gradiva, sodobno spletno promocijo in povezati ponudnike na območju LAS UE Ormož. Operacija je skladna z operacijo NOST iz sklada EKSRP ter s tremi horizontalnimi cilji EU (inovacije, enakost med spoloma in okolje).

Zaradi geografske lege (Jeruzalemsko-ormoške gorice, porečje reke Drave), številnih naravnih lepot, kulturno zgodovinskih objektov in spomenikov, že določenega turističnega razvoja in vlaganj v razvoj turizma (ustanovljena Turistična destinacija Jeruzalem Slovenija in Kolektivna blagovna znamka Jeruzalem Slovenija) in nenazadnje tudi zaradi pomanjkanja prenočitvenih kapacitet, se je vzpostavljeno partnerstvo odločilo in si postavilo cilj, da se bo na območju LAS vzpostavil in deloval Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija. Razpršeni hotel bo tako povezoval in združeval že obstoječe turistične ponudnike in tudi tiste, ki se danes z oddajo nastanitvenih objektov v najem še ne bavijo, v prihodnje pa bi si to želeli. Hkrati pa se bo razpršeni hotel s svojimi udeleženci ter s pomočjo pripravljenega ustreznega promocijskega materiala, tudi promoviral in tržil na trgu tako doma in kot tudi v svetu.

Za dosego zastavljenega cilja bo potrebno najprej obravnavano območje LAS primerno motivirati za sodelovanje v razpršenem hotelu, kar se bo izvedlo z dvema motivacijskima delavnicama. Nato se bo izvedla analiza stanja turistične ponudbe na območju LAS, vključno z analizo ponudbe in posnetkom stanja posameznih turistični ponudnikov v razpršenem hotelu, ki so se prijavili za sodelovanje v razpršenem hotelu in so bili tudi izbrani za nadaljnjo izobraževanje in usposabljanje. S temi se bo v nadaljevanju odvijanje operacije izvedlo 6 delavnic za njihovo izobraževanje in usposabljanje. Sledilo še bo s temi izbranimi ponudniki svetovanje »ena na ena«, končno ocenjevanje teh ponudnikov in priprava vse potrebne dokumentacije za dobro, pregledno in učinkovito delovanje razpršenega hotela.

Za namen prepoznavne promocije, se bo izvedla digitalizacija razpršenega hotele, ker pomeni, da se bo pripravila dodatna stran na že obstoječi spletni strani www.jeruzalem-slovenija.si s centralnim rezervacijskim sistemom, ki bo povezan s svetovnimi rezervacijskimi sistemi, kot je npr. Booking.com. Pripravil se bo tudi številni video in foto material, ki bo naložen na spletni strani in ki bo dodatno prezentiral turistične ponudnike v rezervacijskih sistemih.

Ob vzpostavitvi verige Razpršenega hotela Jeruzalem Slovenija, ki bo povezovala turistično destinacijo Jeruzalem Slovenija in Kolektivno blagovno znamko Jeruzalem Slovenija, se bo pripravil številni promocijski material, kot so to pribori za postrežbo zajtrka, kozarci, zastavice, obeski, kemični svinčniki, zemljevidi lokalne turistične ponudbe, trganke, kartica ugodnosti, letaki, nalepke z logotipom razpršenega hotela, prospekti – prevedeni v 11 jezikov ipd. Ves ta promocijski material bo zelo koristen pri učinkoviti fizični promociji razpršenega hotela turistom doma, kot tudi v svetu na raznih svetovnih turističnih sejmih.

V okviru operacije pa se bo pripravilo še 5 različnih turističnih paketov oz. doživetij za turiste na območju LAS, saj le-ti dan danes iščejo v prvi vrsti posebne lokalne znamenitosti in posebnosti ter specifična doživetja okolja in naravnih lepot.

Namen operacije

Glavni nameni operacije so sledeči:

 • povečati prenočitvene kapacitete na območju LAS UE Ormož,
 • razviti turistično ponudbo s povezovanjem vseh turističnih ponudnikov na območju LAS UE Ormož,
 • skupen nastop turističnih ponudnikov in promocija na trgu,
 • povečati zaposlenost in kvaliteto življenja ter
 • ohraniti poseljenost obravnavanega lokalnega okolja območja LAS, tudi zaradi razvoja  turizma.

Cilj operacije

Glavna cilja operacije po SLR LAS UE Ormož sta:

 • Spodbujanje povezovanja lokalnih partnerjev v inovativna partnerstva in spodbujanje socialnega podjetništva.

Najprej se je vzpostavilo partnerstvo (podpisana konzorcijska pogodba) za pripravo vloge operacije in kasneje tudi za njeno izvedbo, vzpostavitve in delovanja Razpršenega hotela Jeruzalem Slovenija, in to med RRC Ormož, JZ TKŠ Ormož, Občino Ormož, Občino Središče ob Dravi in Občino Sveti Tomaž. To lahko smatramo kot kratko ročni cilj operacije.

Kot dolgoročni cilj operacije pa lahko smatramo pod glavnim ciljem Vzpostavitev novih partnerstev, vse vključene ponudnike turističnih storitev v delujoč razpršeni hotel (le-ti bodo podpisali pogodbe o sodelovanju v razpršenem hotelu). Seveda se pričakuje, da se bo z leti to partnerstvo večalo in širilo oz. se bo število ponudnikov razpršenega hotela, ki bodo svojo turistično ponudbo izvajali preko njega, povečevalo.

 • Razvoj turizma.

Delujoč razpršeni hotel, s številno in raznoliko turistično ponudbo ter dobro promocijo doma in v svetu (promocija na sejmih, spletu, rezervacijskih sistemih), bo pripomogel k razvoju turizma na obravnavanem področju LAS UE Ormož. To lahko smatramo kot kratko ročni cilj operacije in sicer:

 • da bo razpršeni hotel vzpostavljen in učinkovito organiziran in promoviran,
  • da bo v njega vključenih najmanj 10 turističnih ponudnikov iz območja LAS UE Ormož,
  • da bo deloval centralni rezervacijski sistem, ki bo sinhroniziran z vsemi ostalimi svetovnimi rezervacijskimi sistemi na področju nudenja možnosti rezervacij in promocije nastanitev po celem svetu.

Za daljno ročni cilj pa smo si zadali, da bi se iz leta v leto število ponudnikov (dodatne nastanitvene kapacitete) v razpršenem hotelu Jeruzalem Slovenija na eni strani povečevalo, na drugi strani pa, da bi se iz leto v leto povečeval tudi obisk in število prenočitev turistov – in to da bi se le-ti na območju LAS zadrževali dlje časa, kot se zadržujejo sedaj.

Pričakovani rezultati operacije

Po dveh letih se pričakujejo sledeči rezultati operacije:

 • delujoč Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija,
 • v razpršeni hotel vključenih najmanj 20 ponudnikov nastanitev,
 • na območju LAS UE Ormož povečane prenočitvene kapacitete na račun vključitve tistih lastnikov nastanitvenih objektov, ki danes le-teh ne oddajajo,
 • zaradi uspešno delujočega razpršenega hotela se pričakuje tudi razširjena in nova ponudba novih ponudnikov turističnih storitev,
 • vsesplošno boljši ekonomski položaj na območju LAS iz naslova turizma.