Povzetek operacije Mentorstvo za mlade

Na Ljudski univerzi Ormož smo zelo ponosni, da lahko skupaj z Občino Ormož naredimo korak naprej k boljši prihodnosti mladih na območju UE Ormož.

Z operacijo mentorstvo za mlade  želimo mladim ponuditi različne priložnosti, da po zaključku šolanja ostanejo in se zaposlijo v domačem kraju. Menimo, da je treba mladim ponuditi različne možnosti, ki jih pritegnejo k sodelovanju in jim omogočijo ne samo kakovostno preživljanje prostega časa, ampak tudi pridobivanje dragocenih delovnih izkušenj potrebnih za njihovo poklicno pot in oblikovanju delovnih navad.

Gre za operacijo, ki se nanaša na vzpodbujanje aktivnega vključevanja mladih v družbo, predvsem pa se osredotočamo na mlade dijake in študente, ki si želijo med poletnimi počitnicami nabrati izkušnje s praktičnim usposabljanjem na delovnem mestu pod vodstvom mentorja, ki jih bo pri njihovem usposabljanju kvalitetno usmerjal.

Zavedamo se, da mladi predstavljajo pomembnem del družbe, zato jih želimo zadržati doma in jih seznaniti z možnostmi zaposlitve v domačem kraju.

Za ciljno skupino, to je šolajoča mladina (dijaki in študenti), se bo pripravil model mentorskega sistema, ki bo zajemal dejstvo, da gre za mlade, ki so še vedno vključeni v izobraževalni sistem. Za možnost prijave v mentorski sistem se bo prijavil razpis za mentorstvo.

 Posredna ciljna skupina so podjetja in javni zavodi, ki bodo sprejeli mlade v mentorski sistem in jim omogočili spoznavanje dela v njihovem delovnem okolju.

Operacija prinaša v lokalno okolje dve pomembni aktivnosti, ki se do sedaj še ne izvajata na območju LAS UE Ormož. Prva aktivnost je priprava dokumenta Mentorski sistem za mlade na območju LAS EU Ormož, druga aktivnost, ki bo prav tako nova v našem okolju pa je priprava razpisa za vključevanje mladih v mentorski sistem.

Razpis za vključitev v mentorski sistem bo objavljen 30. 5. 2022 ob 10.00 na spletni strani Občine Ormož. Rok za oddajo prijavnice bo 10. 6. 2022. Za sodelovanje v projektu se bodo lahko prijavili dijaki in študentje, ki imajo stalno prebivališče na območju UE Ormož in so dopolnili 15 let.

Prijava bo potekala preko Google obrazca, povezava do obrazca bo objavljena v razpisu. K prijavnici je potrebno obvezno priložiti skenirano ali fotografirano potrdilo o vpisu za šolsko leto 2021/2022.

Skupno bo v mentorski proces sprejetih 12 dijakov oziroma študentov. Posamezen dijak oziroma študent bo delo opravil preko študentske napotnice, v strnjenem nizu 39 ur dela, v mesecu juliju. Urna postavka znaša 5,21 EUR neto. Projekt se bo izvajal na Občini Ormož in na terenu pri sodelujočih javnih zavodih in podjetjih, ki so pristopili k mentorskemu sistemu.

Sodelovala bodo naslednja podjetja in javni zavodi ter občina:

 • Občina Ormož
 • Razvojno raziskovalni center Ormož
 • Pokrajinski muzej Ptuj Ormož
 • Zdravstveni dom Ormož
 • Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož
 • Osnovna šola Sveti Tomaž
 • CSO Center starejših občanov d.o.o.
 • Jeruzalem SAT oljarna in mešalnica Središče d.o.o.
 • Puklavec Family Wines d.o.o.
 • Avtocenter Ormož d.o.o.
 • KEV d.o.o.
 • Komunalno podjetje Ormož d.o.o.

Dijaki oziroma študenti bodo izbrani glede na čas oddaje prijavnice.

Kandidati bodo o rezultatih javnega poziva obveščeni najkasneje v roku 14 dni od poteka roka za prijavo.

K prijavi vabimo tudi mlade z manj priložnostmi.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dijaki oziroma študenti dobijo pri Mateji Zemljak, tel. 02 74 15 303, v času uradnih ur Občine Ormož ali na elektronskem naslovu: mateja.zemljak@ormoz.si.